BLANQUER
& SERVERA
Assessors S.L.
ASESORIA LABORAL

Alta d'empreses en la Seguretat Social.
Altes, Baixes i modificacions de treballadors.
Seguiment contractes de treballs i comunicació de la seva finalització.
Concertació Serveis de Prevenció.
Tramitació expedients de jubilació, viduïtat, orfandat, invalidesa, etc.
Obtenció i renovació DOCUMENT DE QUALIFICACIÓ EMPRESARIAL.
Assistència a conciliacions i/o judicis davant els jutjats socials.

 Margarita Blanquer Servera
Graduada social
Col·legiada nº.: 931

Adjunta a Direcció
mblanquer@blanquer-servera.com


Miquel Andreu

Laboral
Administratiu
mandreu@blanquer-servera.com
 

Bernardo Massanet
Laboral
Oficial
bmassanet@blanquer-servera.com


Antonia Pérez

Administració i Sinistres
Administrativa
aperez@blanquer-servera.com


Catalina Victoria Riera
Graduada Social
vriera@blanquer-servera.com

 


BLANQUER & SERVERA Assessors S.L.
Avgda. Joan Servera Camps, 46  ·  07560  CALA MILLOR  ·  Mallorca
Tel.: 971 58 58 80   ·  Fax: 971 81 30 01  ·  Fax: 971 58 60 56